Инклузија

Тим за инклузивно образовање образује директор школе и бира га из реда наставника и стручни сарадник-педагог. Приликом избора директор утврђује број и састав чланова Тима. Састав Тима и програм рада су саставни део Годишњег плана рада Школе.

Тим за инклузивно образовање:

1) Планира развој инклузивне културе, политике и праксе на нивоу школе;

2) Саставља план рада који је део Годишњег плана рада школе и подноси извештаје о његовој реализацији који су део извештаја о остваривању Годишњег плана рада Школе;

3) Води евиденцију о ученицима којима је потребна додатна подршка, прати њихов напредак и предлаже мере унапређења квалитета образовно-васпитног рада са њима;

4) Прати реализацију индивидуалног образовног плана;

5) Сарађује са другим стручним органима школе, јединицом локалне самоуправе и другим институцијама и организацијама, у циљу квалитетније подршке ученицима;

6) Обавља и друге послове утврђене Годишњим планом рада школе.

Седнице Тима за инклузивно образовање сазива и њима руководи руководилац Тима, кога бирају чланови тог органа између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова.

О свом раду Тим води записник .

За свој рад Тим за инклузивно образовање одговара директору и Наставничком већу.

Школски Тим за инклузивно образовање чине:
  • Марија Урошевић, психолог

  • Сања Мијатовић, педагог

  • Веско Павловић, наставник

  • Марија Новаковић, наставник

  • Марија Момчиловић, наставник

Пишите нам на inkluzija@skolavuk.edu.rs

Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Е-пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска 41
11000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912