Ученички парламент

Наставник координатор: Милутин Симић, наставник географије

 Месец Преглед активности ученичког парламента током текуће школске године
Септембар -Избор ученика у ђачки парламент, формирање органа парламента (председник, потпредседник, записничар..)

-Разрада Правилника о понашању ученика, запослених и родитеља као и Правилника о безбедности ученика

– Упознавање Парламента са Протоколом и Програмом за заштиту ученика од насиља, као и давање предлога, сугестија у вези са темом

-Упознавање са планом и програмом активности у оквиру Пројекта «Школа без насиља»

-Упознавање са одредбама Статута школе које се тичу ученичких  права, дужности и обавеза

-Припреме за реализацију екскурзије 8. разреда – утврђивање интерних правила понашања у току реализације екскурзије

-Сарадња са Удружењем грађана за креативну стимулацују – организациони план активности

-Упознавање Ученичког парламента са планом за реализацију прославе Дана школе

– Сарадња са Вршњачким тимом у текућим акцијама

-Разматрање прелога и дефинисање потреба ученика када је у питању њихов изглед( фризура, облачење, пирсинг, тетоваже…) .»Између узрастних потреба и правила»

Октобар -Уочени проблеми у савладавању наставних садржаја- могуће сугестије за решавање у сарадњи са одељењским старешином и у оквиру одељењске заједнице

-Израда одељенских правила понашања

-Спровођење анкете о жељама ученика на тему прослава Дана школе

-Самовредновање- прва информација за чланове ученичког парламента

-Радионице на тему вршњачке медијације (конструктивно решавање конфликта)

Новембар -Прослава Дана школе

-Популарисање идеје о школи без насиља кроз акције ученика – плакат

-Упознавање са резултатима успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода

-Уочавање проблема у понашању ученика- могуће сугестије за решавање у сарадњи са одељењским старешином и у оквиру одељењске заједнице

-Анализа ефеката спровођењам Програма за заштиту ученика од насиља као и Пројекта «Школа без насиља»

-Превентивне радионице

Децембар -Хуманитарна акција – прикупљање новогодишљих пакета за незбринуту децу из Звечанске улице или неке  сличне институције

-Популарисање идеје о ненасилној комуникацији кроз универзалне вредности људског стваралаштва

-Новогодишња журка – маскенбал

-Анализа успеха и понашања ученика 7. и 8. разреда на крају првог полугодишта

-Анализа полугодишњег рада ученичког парламента

Јануар/

Фебруар

-Прослава Светосавског празника, 27. јануар

-Предлози и мере за побољшање успеха у наставку школске године

Март -Професионална оријентација ученика 8. разреда – организовање сусрета са различитим професијама и њиховим специфичностима

-Почетак школских такмичења – разматрање календара такмичења за 7. и 8. разред

-Помоћ при организовању такмичења којима ће домаћин бити наша Школа

Април -Упознавање са резултатима успеха и владања ученика на крају трећег класификационог периода; анализа рада одељенских заједница

-Тема: Осврт на идентификоване проблеме у настави и могући предлози Наставничком већу ради њиховог превазилажења у циљу што успешнијег окончања школске године

-Позоришна представа и критички осврт на тему насиља кроз медије

-«Дани Београда» кратак осврт на историју Београда и изложба фотографија

-Разговор на тему Завршног испита за ученике 8. разреда

Мај -Спортски дан

-Дефинисање критеријума за избор Ученика генерације

-Припреме за организовање матурске прославе за ученике 8.разреда

Јуни -Успех на крају школске године

-Свечана додела сведочанстава, диплома и ђачких књижица

-Писање годишњег извештаја о раду у протеклој школској години

Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Е-пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска 41
11000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912