Професионална оријентација

Циљ професионалне оријентације у основној школи јесте развијање спремности ученика да стиче знања и искуства о себи и свету рада, да доноси реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељивања, свестан шта оне значе.

Основни општи задаци програма професионалне оријентације су:

  • упознавање, праћење и подстицање развоја индивидиуалних карактеристика личности ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја и њихово подстицање да и сами свесно доприносе сопственом развоју

  • упознавање ученика са светом рада и занимања, системом средњег образовања и васпитања

  • подстицање ученика на испитивачко, истраживачко понашање према себи и свету
  • оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење реалних и зрелих одлука у вези са избором занимања и правцима стручног оспособљавања

  • успостављање сарадње са родитељима ученика и њихово оспособљавање за пружање помоћи деци и подстицање и усмеравање њиховог професионалног развоја

  • успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем професионалном развоју ученика

Садржај програма професионалне оријентације ученика у школској 2018/2019.години дат је у посебном прилогу. Ове године се наставља реализација посебног програма у 7.и 8. разреду који спроводи трочлани тим за професионалну оријентацију који је прошао посебну обуку и већ га је реализовао претходне две године. Психолог ће обавити тестирање за професионалну оријентацију заинтересованих ученика 8.разреда, а након оцењивања, и професионално саветовање око избора средње школе и занимања.

Носиоци реализације програмских садржаја професионалне оријентације су:

  • одељенске старешине и предметни наставници

  • педагог школе као координатор
  • психолог школе
Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Е-пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска 41
11000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912