Тим за професионални развој

Ради праћења индивидуалних склоности ученика и пружања помоћи ученицима и њиховим родитељима, односно законским заступницима у избору средње школе и занимања, директор образује Тим за професионални развој, у чијем саставу су родитељи, педагог, одређени наставници и одељењске старешине ученика осмог разреда. Тим се образује за сваку школску годину. Састав Тима и програм рада су саставни део Годишњег плана рада Школе.

За свој рад Тим одговара директору и Наставничком већу.

Тим за професионални развој реализује програм професионалне оријентације за ученике Школе.

 

Програм садржи следеће елементе:

1)Подршка ученику у реалном сагледавању способности и особина личности – самоспознаја;

2) Информисање ученика о занимањима;

3) Упознавање ученика са могућностима школовања;

4) Реални сусрети са светом рада и укључивање гостујућих предавача из различитих области;

5) Испитивање свих заинтересованих ученика осмог разреда неким од стандардизованих тестова професионалних опредељења или интересовања;

6) Пружање повратне информације ученицима о резултатима теста;

7) Професионално саветовање са заинтересованим ученицима у циљу доношења адекватне одлуке о избору занимања;

8) Припрема и праћење уписа ученика у средње школе;

9) Организаовање Сајма делатности у Школи;

10) Посета ученика различитим компанија и предузећима ради упознавања различитих занимања.

О свом раду сачињава извештај који је саставни део извештаја о остваривању Годишњег плана  рада Школе.

 

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ СУ:

  • Блаженка Бабић, наставник, координатор
  • Владимир Зорић, наставник
  • Даница Пантовић, наставник
  • Драженка Мијатовић, наставник
  • Бранислав Зорановић, представник локалне заједнице

 

Пишите нам на profesionalnirazvoj@skolavuk.edu.rs

Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Е-пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска 41
11000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912