Заштита и унапређење здравља

Заштита и унапређење животне средине има за циљ стицање знања о друштвеним, природним, привредним и техничким појавама и токовима који преображавају, обогаћују или угрожавају животну средину.

Васпитни задаци су:

 • развијање позитивног односа према природи и природом и радом створеним вредностима,
 • оплемењивање уже и шире средине
 • стицање знања о биолошким, физичким, хемијским, историјским, географским, производно – техничким обележјима природе и насељене средине

 • стицање одговарајућих знања и формирање правилног односа према уређивању школе, насеља, култивисању расада и неговању паркова

 • уређење школског дворишта и одржавање спомен – обележја

Васпитање за хуманизацију односа међу људима и половима има задатке:

 • васпитање ученика за једнако вредновање способности и резултата рада оба пола, ради сузбијања предрасуда о инфериорности једног пола
 • изграђивање свести о природном односу човека према човеку

 • развијање другарских осећања, међусобног уважавања и поштовања друге личности

 • упознавање са улогом љубави и полности у животу човека
 • свакодневно дружење са вршњацима, међусобно помагање и одређено одрицање ради пружања могућности да се и други оствари у раду и игри

 • учење да се пажљиво и до краја саслуша други

 • развијање потребе за учешћем у акцијама солидарности

 • стицање навика пажљивог односа према млађим друговима, старијим и немоћним особама

У реализацију овог програма, поред одељенских старешина, предметних наставника, руководилаца секција, стручних сарадника и сарадника Вршњачког тима, укључени су и спољни сарадници из општинске организације Црвеног крста.

Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Е-пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска 41
11000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912