Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Тим образује директор школе и бира га из реда наставника и стручног сарадника – педагога; утврђује координатора, број и састав чланова Тима. Састав Тима и програм рада су саставни део Годишњег плана рада Школе.

За свој рад Тим за обезбеђивања квалитета и развој установе одговара директору и Наставничком већу.

Задатак тима је да:

1) Учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета рада и развој Школе;

2) Израђује пројекте који су у вези са обезбеђивањем квалитета рада и развој Школе;

3) Учествује у обезбеђивању услова за обезбеђивање квалитета рада и развој Школе;

4) Сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван ње на испуњавању задатака из своје надлежности;

5) Реализује и контролише реализацију стручног усавршавања наставника и стручних сарадника;

6) Прати примену закона, Статута и других општих аката Школе, чија је примена важ­на за обезбеђивање квалитета рада и развој Школе;

7) О свом раду сачињава извештај који је саставни део извештаја о остваривању Годишњег плана  рада Школе.

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ СУ:

  • Драгана Томић, наставник хемије, координатор
  • Биљана Мирјанић Богданов, професор  разредне наставе
  • Катарина Ивановићи, наставник математике
  • Драгана Алфелди, наставник енглеског језика
  • Агродита Крстић, професор  разредне наставе
  • Митра Ђековић, представник родитеља
  • Мирела Краиновић, представник локалне самоуправе

Пишите нам на klavitet@skolavuk.edu.rs

Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Е-пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска 41
11000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912