Заштита од дискриминације, злостављања и занемаривања

На основу Посебног протокола и законских регулатива, а у складу са специфичностима рада, школа је дефинисала Програм заштите ученика од насиља и формирала Тим за заштиту ученика од насиља који чине:
 • Весна Јоцковић, библиотекарка (координатор Тима)

 • Сања Мијатовић, педагог школе

 • Наташа Липовац, наставник

 • Маријана Бајић, наставник

 • Ружица Балтић, наставник биологије

 • Урош Момчиловић, директор школе

 • Љиљана Брауновић, секретар школе

 • Игор Јовановић, наставник

 • Божидар Зеленовић, представник родитеља

  Представник ВТ

Можете нас контактирати на ppsluzba@skolavuk.edu.rs.

Програм рада Тима урађен је уз коришћење најновијих научних сазнања и искуства из ове области, пре свега из УНИЦЕФ-овог пројекта „Школа без насиља“, у који је школа укључена према Школском развојном плану. Програм ће бити реализован у сарадњи са одељенским старешинама и свим запосленима у школи.

Школа ће ове године наставити пројекат „Школа без насиља“ и реализовати предвиђене радионице у свим разредима. Превентивне активности спроводе се и у оквиру програма већине наставних предмета, као што су: српски језик, страни језици, свет око нас, географија, историја, биологија, чувари природе, физичко васпитање и спортске активности, ликовна и музичка култура, грађанско васпитање и верска настава. Превентивне активности су и радионице за унапређивање хуманих вредности и друге у оквиру програма рада Црвеног крста које се реализују у школи или радионице о инклузивном образовању и прихватању различитости које реализују волонтери организације за младе „АЈСЕК“, као и садржаји програма организације Пријатеља деце и секција које постоје у школи (драмска, литерарна, луткарска, новинарска, еколошка, рачунарска…).

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања образује директор школе и чине га директор, наставници, стручни сарадник-педагог, секретар школе, а повремено се ангажује стручњак за поједина питања из стручних служби (установе социјалне, односно здравствене заштите), а може из реда родитеља, ученичког парламента, јединице локалне самоуправе.

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:

 • Израђује програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања, који је део Развојног плана и Годишњег плана рада школе;
 • Израђује оквирни акциони план;
 • Подстиче и развија климу прихватања, толеранције и међусобног уважавања;
 • Идентификује безбедносне ризике у школи увидом у документацију,у непосредно окружење, евидентирањем критичних места у школи, анкетирањем ученика, наставника и родитеља;
 • Унапређује способности свих учесника у школском животу- наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља, локалне заједнице, ради уочавања, препознавања и решавања проблема насиља;
 • Дефинише процедуре и поступке, реагује на насиље и информише о томе све учеснике у школском животу;
 • Омогућава свим ученицима и запосленима, који имају сазнање о могућем насилном акту, врше пријављивање насиља без излагања опасности;
 • Спроводи психо-социјални програм превенције, кроз обуку за ненасилну комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење социјалних вештина;
 • Сарађује са родитељима, путем контаката са Саветом родитеља, кроз родитељске састанке, индивидуалне и групне разговоре и укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;
 • Сарађује са службама ван школе, које посредно и непосредно могу помоћи на превазилажењу проблема насиља у Школи;
 • Спроводи процедуру и поступке реаговања у ситуацијама насиља;
 • Прати и евидентира врсте и учесталости насиља и процењује ефекте предузетих мера за заштиту деце и ученика дајући директору Школе одговарајуће предлоге у циљу ефикасности спровођења заштите;
 • Ради на отклањању последица насиља и интеграцији ученика у заједницу вршњака;
 • Обавља саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посматрачи насиља;
 • Води евиденцију о своме раду и анализира евиденцију одељењских старешина, стручних служби и директора школе о појавама насиља;Учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију насиља, злостављања и занемаривања;
 • Предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања;
 • Обавља и друге послове који произилазе из закона, подзаконских аката и аката Школе.

 

Вршњачки тим

Део Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања је Вршњачки тим.

Вршњачки тим чине по два ученика сваког одељења од петог до седмог разреда, које бирају одељењске заједнице на почетку сваке школске године.

Вршњачки тим се бави промоцијом атмосфере толеранције, помоћи, сарадње и солидарности и развојем ненасилне комуникације у Школи.

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања сачињава извештај о свом раду, који је саставни део извештаја о остваривању Годишњег плана  рада Школе.

О свом раду Тим води записник.

За свој рад Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања одговара директору и Наставничком већу.

Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Е-пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска 41
11000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912