Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Тим образује директор школе и бира га из редова наставника, стручних сарадника и родитеља ; утврђује координатора и број чланова Тима. Састав Тима и програм рада су саставни део Годишњег плана рада Школе.

Међупредметне компетенције се реализују кроз сарадњу и координацију активности више наставника, односно наставних предмета, иновирање метода рада на часу , употребу одговарајућих наставних средстава и прилагођавање садржаја. Задатак овог Тима је да активно учествује у планирању и евалуацији планова стручних већа и да подстиче имплементирање међупредметних компетенција у планове. Ученици ће бити укључени у различите пројекте који имају за циљ упознавање са предузетништвом.

За свој рад Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва одговара директору и Наставничком већу.

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ СУ:

  • Милана Пиваш, професор разредне наставе, координатор
  • Сања Дабић, педагог
  • Снежана Мандић Ђуровић, наставник
  • Дијана Црнојевић Чекић, професор разредне наставе
  • представник Ученичког парламента

Пишите нам на medjupredmetne@skolavuk.edu.rs

Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Е-пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска 41
11000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912