Самовредновање

Тим за самовредновање образује директор школе и бира га из реда наставника, стручног сарадника-педагога и родитеља;  утврђује координатора, број и састав чланова Тима. Састав Тима и програм рада су саставни део Годишњег плана рада Школе.

За свој рад Тим за самовредновање одговара директору и Наставничком већу.

Тим за  самовредновање:

 • Даје предлоге директору за самовредновање појединих области за сваку школску годину;
 • Организује и координира самовредновање квалитета рада Школе (у даљем тексту: самовредновање);
 • Обезбеђује услове за спровођење самовредновања;
 • Припрема Годишњи план самовредновања;
 • Прикупља и обрађује податке везане за предмет самовредновања и врши анализу квалитета предмета самовредновања на основу обрађених података;
 • Након извршеног самовредновања сачињава извештај о самовредновању;
 • Сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван ње на испуњавању задатака из своје надлежности;
 • О свом раду сачињава извештај, који је саставни део извештаја о остваривању Годишњег плана рада Школе.

Циљ  и задаци самовредновања школе је:

 • Унапређивање квалитета рада школе
 • Развијање и оснаживање компетенција наставника, стручних сарадника и директора
 • Примену стандарда квалитета рада школе
 • Јачање међусобног поверења и повећање аутономије школе
 • Рационално планирање и коришћење ресурса школе

Задаци  школског  тима су:

 • Предлагање области за самовредновање
 • Реализација самовредновања
 • Писање извештаја о резултатима самовредновања
 • Израда Плана за унапређивање  квалитета рада школе

Чланови школског тима за самовредновање су
Урош Моммчиловић, директор, координатор тима Марија Урошевић, психолог
Весна Јоцковић, библиотекар Јелена Јаковљевић, наставник
Ана Бабић, представник родитеља представник Ђачког парламента

Пишите нам на samovrednovanje@skolavuk.edu.rs

Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Е-пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска 41
11000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912