За родитеље

У циљу стварања услова за квалитетнији наставни и васпитни рад и постизања бољих знања и васпитних резултата, школа успоставља садржајну и разнолику сарадњу са родитељима ученика. Та сарадња ће се одвијати кроз:
 • индивидуалне контакте одељенских старешина у оквиру тзв. „отворених врата“, као и кроз непосредне контакте са осталим наставницима, када се за то укаже потреба, али увек у договору и са знањем одељенских старешина у циљу сталног праћења развоја и решавања проблема ученика

 • дан отворених врата сваког месеца, последњег четвртка уколико је могуће да се не омета васпитно-образовни рад;на школском порталу сваког месеца биће обавештење о отвореном дану и могућност пријаве за све родитеље који могу да пристуствују образовно-васпитном раду

 • анкетирање родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште

 •  родитељске састанке, најмање четири пута годишње (на крају наставних периода), али по потреби и чешће

 • састанке са групом родитеља када се решавају нека општа питања везана за рад целог одељења

 • савет родитеља школе, који својим закључцима и одлукама, као и саветодавном активношћу усмерава целокупан рад школе у циљу стварања услова за континуирани и несметани васпитно-образовни рад, у складу са школским календаром и у што бољим материјалним, техничким и безбедносним условима

Укључивањем родитеља у васпитно-образовни рад школе, као и у праћење и подстицање развоја њихове деце и усклађивање педагошког деловања породице, наставника и стучних сарадника, остварује се:

 • међусобно информисање родитеља и наставника о здрављу, психофизичком и социјалном развоју ученика, резултатима учења и понашања ученика, условима живота у пoродици, школи и друштвеној средини и предлагање мера за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада

 • едукација родитеља за остваривање успешне васпитне улоге у породици и то:

 • здравствено васпитање (разне теме здравствене заштите и превентиве, менталне хигијене и хигијенских навика, болести зависности, припадности верским сектама и сл.)

 • психолошко образовање (психолошке карактеристике детета у основној школи, проблеми учења и рада, развој индивидуалности, креативност и социјализација деце, хумани односи међу половима)

 • педагошко образовање (васпитна улога породице, обавезе ученика у слободном времену, друштвено васпитање деце, професионална оријентација и слично)

 • управљачка улогу кроз учешће изабраних представника родитеља деце у раду Школског одбора као органу управљања у којем разматрају намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе, предлоге програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању; поред тога родитељи имају свог представника у Савету родитеља, стручном активу за развојно планирање, тиму за самовредновање, тиму за заштиту од насиља, тимовима за додатну подршку у чијем раду учествују

 • сарадњу са родитељима у реализацији неких задатака и делова Годишњег плана рада школе (ШРП, самовредновање, Савет родитеља даје сагласност на програм и организовање екскурзије и наставе у природи: предлаже и бира дестинацијеизлета, екскурзија и наставеу природи, врши избор извођача излета, екскурзија и наставе у природи, разматра извештај о остваривању екскурзија, излета и наставе у природи; учествује у поступку предлагања изборних предмета и поступку избора уџбеника, слободне активности, спортске и културне, на волонтерској основи родитељи учествују у реализацији појединих наставних јединица, програма професионалне оријентације, ваннаставних активности, помажу у решавању материјалних проблема школе (омогућујући набавке и поправке на школским објектима, одржавајући елементарне хигијенске услове и сл), у решавању социјалних проблема (донирајући излете и рекреативну наставу ученика из социјално угрожених породица и обезбеђујући књиге или др.награде за најуспешније ученике) и разматра друга питања утврђена статуом

 • Школа и родитељи посредују у контактима са установама и институцијама из окружења ради решавања актуелних питања

Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Е-пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска 41
11000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912