Упис у први разред

Упис у први разред

Упис детета у први разред

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. Школску 2019/20. годину уписују ученици рођени у периоду од 01.03.2012. до 28.02.2013. године.Упис се обавља у складу са свим законима Републике Србије.

Систематски преглед деце пред упис у први разред основне школе обавља се код педијатра који на основу прегледа других специјалиста одређује процену здравственог стања детета. Педијатар издаје лекарско уверење о здравственој способности детета, а родитељи приликом уписа уверење достављају школи.

Документација потребна за упис детета у школу:

  • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),*
  • лекарско уверење о здравственој способности детета за полазак у школу,
  • уверење Предшколске установе о похађању предшколског програма.

Упис се обавља у канцеларији секретара школе, сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова. Приликом уписа (предаје тpажених докумената и давања тражених информација) секретар заказује тестирање код психолога или педагога. Тестирање будућих првака врше школски психолог и педагог применом стандардних поступака и инструмената препоручених од овлашћене стручне службе.

На основу теста и интервуја са родитељима  утврђује се  интелектуална, социјална и емоционална зрелост детета за полазак у школу. Потребно  је имати  на уму  да за  дете не треба  никаква посебна припрема за тестирање, као и да овај тест не захтева познавање слова (читање и писање), као ни рачунање.

 Oдлагање уписа постоји само у случајевима када постоје здравствени разлози за то. Одлуку о одлагању уписа доноси интерресорна комисија на основу упута  лекара  и документације о здравственом стању детета.

 За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2013.год. Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог. На основу мишљења психолога школа може да препоручи: упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма. Провера спремности за полазак у школу деце за превремени упис врши се у јуну 2019.године.

Тестирање деце за полазак у први разред основне школе за школску 2019/2020. годину ће се обавити у периоду од 01.04.2019. до 31.05.2019. (у изузетним случајевима и касније).

*

НОВИНЕ У ПРОЦЕДУРИ УПИСА У ПРВИ РАЗРЕД

Обавештавамо вас да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Министарством унутрашњих послова, развило софтвер који ће олакшати процедуру уписа у први разред основне школе, почев од школске 2019/2020. године.

Министарстви ће путем наведеног софтвера обезбедити да се документа попут Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави пребивалишта за ученике, прибаљају електронским путем, у складу са Законом о електронској управи (“Цлужбени гласник РС“, број 27/18).

Сагласно наведеном, родитељи више неће бити у обавези да школи, приликом уписа ученика, достављају поменута документа у папирној форми, већ ће имати могућност да да поднесу захтев да школа у њихово име наведени документ прибави електронским путем.

И поред наведено, родитељи, односно други законски заступници ученика, наведена документа могу и даље по свом избору да достављају школи у папирној форми.

Пуштање новог софтвера у рад, планирано је за крај фебруара месеца текуће године.

 

Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Е-пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска 41
11000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912